Richtlijnen

ISSO publicatiereeks Duurzaam Beheer en Onderhoud (DB&O)

ISSO publicatiereeks Duurzaam Beheer en Onderhoud (DB&O)

Bezoek nu: ISSO Publicaties Duurzaam Beheer en Onderhoud

De publicatiereeks Duurzaam Beheer en Onderhoud van ISSO beschrijft een methode waarmee beheer en onderhoud verbetert voor gebouwen. Deze methode is ontwikkeld op basis van de resultaten van diverse onderzoeken en is getest in meerdere pilot projecten. De onderzoeken en testen hebben plaatsgevonden in gebouwen van, of die gebruikt worden door, diverse grote vastgoedorganisaties.

De term Duurzaam Beheer en Onderhoud refereert aan een beter milieu, een optimaal energiegebruik, een langere levensduur van de techniek en een hogere gebruikswaarde van het gebouw, zodat de huisvestingsbehoefte voor langere tijd wordt geborgd. Duurzaam Beheer en Onderhoud van gebouwen richt zich daarbij voornamelijk op het beheer en onderhoud rondom de klimaatinstallaties van utiliteitsgebouwen.

In volgorde van prioriteit wordt met Duurzaam Beheer en Onderhoud gestreefd naar:

  • Tevreden gebruikers
  • Een comfortabele en gezonde werkomgeving (goed binnenmilieu)
  • Een energiezuinig gebouw met een goede energie-efficiëntie
  • Een goed functionerende (klimaat)installatie
  • Een goed onderhouden (klimaat)installatie

De publicatiereeks samengesteld uit de volgende publicaties:

Duurzaam beheer en onderhoud gebouwen

Feiten en voordelen op een rij In publicatie 100 wordt de situatie geschetst: gebouwen functioneren veelal niet naar behoren en gebruiken meer energie dan nodig. Dit wordt geïllustreerd met voor de doelgroep, gebruikers en gehuisveste organisaties, aansprekende voorbeelden uit de praktijk. De aanpak volgens Duurzaam Beheer en Onderhoud wordt op hoofdlijnen omschreven. Daarbij worden de prestatieverbeteringen voor People, Profit & Planet toegelicht en onderbouwd. (43 pagina’s)

Onderhoud en onderhoudscontracten

Termen en definities voor beheer en onderhoud van gebouwgebonden installaties In ISSO-publicatie 101, wordt – met voorbeelden van praktijksituaties – inzichtelijk gemaakt dat er met duurzaam onderhoud verbetermogelijkheden zijn voor onderhoud van installaties in bestaande gebouwen en welk onderhoudscontract het best past bij een gegeven situatie. (88 pagina’s)

Prestatie-indicatoren voor beheer en onderhoud

Techniek, beheer en perceptie Eenduidige prestatie-indicatoren of vraagspecificaties zijn essentieel om prestatiecontracten voor beheer en onderhoud van gebouwen mogelijk te maken. Basisingrediënt in deze prestatiecontracten zijn de prestatie-indicatoren (PI) op basis waarover partijen onderlinge afspraken maken. Met deze prestatie indicatoren wordt bereikt dat eenduidig vastgesteld kan worden welke prestatie is bereikt op de gebieden gezondheid, comfort en energie-efficiëntie. Publicatie 102 omschrijft deze prestatie-indicatoren en hoe deze praktisch kunnen worden toegepast.

Monitoren van Duurzaam Beheer en Onderhoud

Binnenmilieu, energiegebruik en functioneren van techniek In ISSO-publicatie 103 zijn praktische richtlijnen en handvatten opgenomen waarmee deze prestatie-indicatoren gemonitord kunnen worden. Door het monitoren van de prestatie indicatoren verkrijgt men informatie over de kwaliteit van beheer en onderhoud, zodat duidelijk wordt of er een optimale situatie is en gesproken kan worden van een duurzaam beheerd en onderhouden gebouw.

Stappenplan Duurzaam Beheer en Onderhoud Deze publicatie is bedoeld als stappenplan om de huidige situatie te inventariseren en te verbeteren. Voor veel facilitair managers en beheerders is deze publicatie hèt instrument om zelf een check uit te voeren en om er achter te komen wat de stand van zaken is als het gaat om Duurzaam Beheer en Onderhoud in hun gebouw. In dit stappenplan wordt een gestructureerd proces omschreven voor goed functionerende installaties, effectief duurzaam beheer en een goed ervaren comfort door gebruikers. Met andere woorden: de controle herwinnen op het binnenmilieu en het borgen van een optimale energie-efficiëntie.

Kerndocument gebouwtechniek Een document dat kan worden gezien als een ‘gebouwhandleiding’, waarin alle belangrijke informatie over de uitgangspunten, werking en mogelijkheden van de klimaatinstallatie ook voor niet-technici duidelijk is vastgelegd. Het Kerndocument is een belangrijk document voor een duurzaam beheerd en onderhouden gebouw.

Deze publicatie omschrijft welke onderdelen moeten worden opgenomen, voor wie deze zijn bedoeld en geeft handreikingen voor een structuuropbouw.

Functionele inspectiemethode Duurzaam Beheer en Onderhoud ISSO-publicatie 106 beschrijft de methode van de functionele inspectie van bestaande gebouwen volgens de Quick Scanmethode.

Met ISSO-publicatie 106 heeft een voor Duurzaam Beheer en Onderhoud opgeleide adviseur/inspecteur een handleiding om invulling te kunnen geven aan de inspectie.

Opleverprocedure klimaatinstallaties en de overdracht naar beheer ISSO-publicatie 107 ‘Opleverprocedure klimaatinstallaties en de overdracht naar beheer’ betreft het technisch opleveren van een klimaatinstallatie en het geven van aanbevelingen voor de beheer- en facilitaire organisatie. Dit heeft als doel optimaal functionerende klimaatinstallaties blijvend te garanderen.

Bij Duurzaam Beheer en Onderhoud wordt als begrip de DB&O-status of 0-status aangehouden, waarbij het functioneren van de (klimaat)­instal­laties in grip en overzicht op de gegevens is, met een optimale energie-efficiëntie. Doel van deze publicatie ISSO 107 is het opleveren van een gebouw in die 0-status en deze gedegen overdragen naar beheer.

Bezoek nu: ISSO Publicaties Duurzaam Beheer en Onderhoud

Stakeholders

Techniek Nederland
ISSO
Binnenklimaat Nederland
VCCN
NVDO
TVVL
FHI Gebouw automatisering