Wat is Commissioning?

Commissioning is een kwaliteitsbeheersingsproces voor het verifiëren en documenteren van de afgesproken prestaties van gebouw en installaties die in alle fasen van de levenscyclus toegepast kan worden. 'Commissioning is dé enabler om een gebouw optimaal te laten functioneren'.

www.dwa.nl/commissioning

De National Conference on Building Commissioning (USA) heeft de volgende officiële definitie van commissioning opgesteld:

“Een systematisch proces om door middel van verificatie en documentatie, van de ontwerpfase tot minimaal één jaar na de bouw/constructie, te garanderen dat alle faciliteiten/ installaties in onderlinge samenhang functioneren volgens de bedoeling van het gedocumenteerde ontwerp, en voldoen aan gebruiksbehoeften van de eigenaar/ gebruiker”.

Wat anders geformuleerd: “Commissioning is een op kwaliteit gedreven systematisch proces dat verifieert dat de systemen en apparatuur, geïnstalleerd en onafhankelijk en interactief kunnen werken volgens de ontwerpeisen om aan de verwachtingen en operationele behoeften van de eigenaar/opdrachtgever te kunnen voldoen”.

Kort samengevat: “Commissioning is een methode voor risicoreductie”

Commissioning draagt zorg voor:

  • Het opleveren van een veilig en gezond gebouw
  • Het verbeteren van de energieprestatie en het minimaliseren van het energiegebruik
  • Het verlagen van de operationele kosten
  • Het waarborgen van adequate voorlichting en training van het B&O personeel
  • Het verbeteren van de systeemdocumentatie

Het is het scheppen van een raamwerk voor een kwaliteitsgeoriënteerd teamwerk waardoor de projectkosten verlaagd worden, terwijl de betrouwbaarheid en de kwaliteit van gebouw en installaties/systemen gewaarborgd blijven. Zodoende blijft de waarde van het bezit van de eigenaar op de lange termijn gehandhaafd.

Samengevat is het hoofddoel: “Commissioning zorgt ervoor dat de eigenaren krijgen waar ze voor betalen.”

In de leidraad voor Commissioning vind je een eenduidig, praktisch ingesteld document, zodat er uniformiteit in Commissioningsprocessen komt en het praktisch uitvoerbaar wordt. Met deze Leidraad Commissioning heeft de DBCxA structuur aangebracht in processen. In dit overzichtelijke ‘handboek’ kunt u precies nalezen wat Commissioning is, voor wie het is bedoeld en wat goede Commissioning oplevert in (bouw)projecten. Daarnaast hebben we het zo concreet mogelijk gemaakt met richtlijnen, modellen en andere handvatten, waarmee u direct aan de slag kunt.

Stakeholders

Techniek Nederland
ISSO
Binnenklimaat Nederland
VCCN
NVDO
TVVL
FHI Gebouw automatisering